Franz Nissl

((1860 - 1919)) född i Bayern och skolad i latin för att sedan fortsätta som präst i katolska kyrkan. Så tänkte föräldrarna, men inte Franz. Han började studera medicin vid Universitetet i München och upptäcktes tidigt av sina lärare. Hans studier av hjärnan resulterade i en ny fixerings- och färgningsteknik som gjorde att ett antal tidigare okända nervcellskomponenter kunde påvisas. Nissls forskning hade också betydelse för förståelsen av såväl mentala som neurologiska sjukdomsbilder. Hans betydelse understryks av karriären: 1895 inbjöds han av självaste Emil Kraepelin till Universitetet i Heidelberg, vilket ledde till en privatdocentur året därefter och 1904 blev han professor i psykiatri efter Kraepelin. För stor administration, första världskrigets vedermödor och dålig hälsa gjorde att Nissls begåvade forskning efter professuren aldrig avslutades.
Bäste läsare!
Åren går och det känns nästintill overkligt att det gått 20 år sedan Erland Bengtson och undertecknad redaktör skisserade utgivningen av en anspråkslös liten skrift som skulle förmedla aktuell kunskap inom områdena epilepsi och alkohol. Några år senare lades Parkinsons sjukdom till som intressesfär.

Från och med nästa år har vi breddat de befintliga områdena på följande sätt:
  • Parkinson och andra rörelsestörningar
  • Alkohol och andra beroendesjukdomar
  • Epilepsi

Med början hösten 2007 kommer vi i vartannat nummer av Orion Pharma NEUROLGI att ha en utvidgad sektion med en specialartikel som fördjupar kunskapen om Parkinsons sjukdom.

Två decenniers utgivnings sista nummer behandlar bland annat psykiska symtom vid Parkinsons sjukdom. Det är professor emeritus Ann-Kathrine Granérus från Linköping som summerar den femte internationella kongressen om mental dysfunktion vid Parkinsons sjukdom.

Gamla nummer av vår tidskrift hittar du enklast på nätet. Testa gärna sökfunktionen på artiklar och innehåll. Vi är stolta över kapaciteten!

Redaktören

En tjugoårig historia: Orion Pharma NEUROLOGI
Det började en småkylig sommarkväll på Kolmårdens djurpark. Orion Pharma, som då hette Farmos, fick en intresseförfrågan: skulle det inte vara trevligt att ge ut en liten skrift som speglade aktuell kunskap inom neurologi och alkohol med den gemensamma nämnaren epilepsi? Det skulle vara en lättläst sammanfattning av vetenskapliga artiklar med en utformning som kunde ge en fristående kunskap men också locka till läsning av antingen ursprungsartikeln och/eller fördjupning i ämnet. Bakgrunden var naturligtvis en möjlighet att servera valda (viktiga) delar av den stora volym originalartiklar som publiceras världen över i referee-tidskrifter. För icke-specialisten var det för tjugo år sedan, liksom det är idag, en omöjlighet att hänga med i all facklitteratur.

Farmos nappade på idén.

Förslagsställaren ombads bli redaktör, tackade ja och har sedan första numret detta ansvar. Redaktionen formerades under 1987 och första numret utkom 1988.

Från början bestod redaktionen av Bengt Sternebring (psykiater), Jan-Eric Wedlund (neurolog), Lennart Noring (neurolog) samt Sten Carlsson (psykiater). 1990 utökades redaktionen med Mårten Kyllerman (barnneurolog) för att efter en smärre omorganisation 1992 cementeras rejält: den består än och vi som sätter samman de årligen utkommande fyra numren tycker alltjämt att arbetet med Orion Pharma NEUROLOGI (OPN) är lika spännande, trevligt och viktigt.

Redaktionen är sedan starten helt fristående från Orion Pharma, som alltid sett det som en hederssak att aldrig ha synpunkter på innehållet. Det måste ses som tämligen unikt att det i tidskriftens 20-åriga historia aldrig förekommit någon läkemedelsreklam.

Idag består redaktionen av Bengt Sternebring (psykiater och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö) , Jan-Eric Wedlund (neurolog och överläkare vid St Sköndals sjukhus), Mårten Kyllerman (barnneurolog och docent vid Barnmedicinska kliniken i Göteborg) samt Lars Forsgren (neurolog och professor vid Neurologkliniken i Umeå). Lars Forsgren är knuten till redaktionen sedan 1992. Ansvarig utgivare var under många år Erland Bengtson, som också var den som övertygade företagsledningen om att starta tidskriften. Numera är Kristoffer Meyner ansvarig utgivare och ansvarig för internetversionen av Orion Pharma NEUROLOGI är Susanna Kaas.

Grundkonceptet för tidskriften har hela tiden varit detsamma: lättläst i rimligt omfång med ett visserligen subjektivt val av artiklar, men förhoppningsvis nyttigt och intressant innehåll, såväl kliniskt som forskningsmässigt. Tidningens namn har ändrats något genom åren: det började med Epilepsi och Alkohol och bytte 1992 till NEUROLOGI. Tidskriften har länge varit Sveriges största inom sitt område med en upplaga på över 6 500 när den var som störst. Sedan några år har den tryckta versionen reducerats samtidigt som nätversionen successivt fått ökad spridning — även om upplagan är mindre är läsarna fler! Nätversionen är exakt densamma som den på papper tryckta. Fördelen med publiceringen på nätet är att det går lätt att hitta önskad artikel (enkel knapptryckning) och att äldre nummer alltid finns tillgängliga.

Sedan mer än tio år tillbaka publicerar Orion Pharma NEUROLOGI också originalartiklar och många är de forskare och kliniker från framför allt Sverige men även Norge och Danmark som publicerat sig i tidskriften. När behovet av en större sammanställning av ett aktuellt ämne finns utkommer ett specialnummer av OPN (vanligen årets tredje eller fjärde nummer). Det första specialnumret utkom 1993 och hittills har 10 mycket uppskattade specialare sett dagens ljus (Barnneurologi, Parkinsons sjukdom, Alkohol och CNS, CNS och trafik, Genetik för kliniker, Neuroimmunologi för kliniker, Movement disorders, Ungdom och missbruk, Spasticitet och Neurometabola sjukdomar).

Med början år 1992 presenteras på varje nummers förstasida en betydande forskare eller kliniker inom områdena neurologi eller alkoholsjukdomar. Förutom omslagsbilden följer en kort sammanställning över personen.

Orion Pharma NEUROLOGI är en tidskrift gjord av specialister för specialister i sjukvården i ett bredare perspektiv för sjukdomspanormat kring epilepsi, parkinson och alkoholberoende och närliggande områden.