Nils-Åke Hillarp

(1916-1965) är en av den svenska medicinens främsta vetenskapsmän. En begåvad, varmhjärtad och anspråkslös histolog som avslutade sin vetenskapliga karriär som professor vid Karolinska Institutet. Hans forskningsresultat kring det autonoma nervsystemets terminala fibersystem är av fundamental betydelse, liksom hans arbeten rörande mekanismerna för nervimpulsens överföring till effektorcellen, eller synliggörandet av upplagringen av signalsubstanserna (speciellt adrenalin, noradrenalin och dopamin). Hillarps forskning har bland annat haft stor betydelse för den moderna farmakologiska behandlingen. Bara några år efter kallelsen till professuren avled han, endast 49 år gammal, i ett snabbt progredierande malignt melanom.
Bäste läsare
 
årets sista nummer väntar på dig! Förutom en rapport från epilepsikongressen i Berlin, har vi koncentrerat oss på kommentarer till nyligen publicerade intressanta vetenskapliga rapporter.
 
Under hösten gör vi också en mindre marknadsundersökning för att se vad du som läsare tycker och samtidigt få möjlighet att inhämta tips och synpunkter för att bli ännu bättre. Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att fylla i det korta frågeformuläret. Du blir inte miljonär på kuppen, men möjligheten finns — som tack för besväret får du en trisslott! Dina svar ligger till grund för kommande tioårsperiod. Här kommer du direkt till vår marknadsundersökning: www.orionpharma.se/mu

Nästa år fyller vi 20 år! Det är en anmärkningsvärd ålder för en tidskrift som denna. Lika anmärkningsvärt är stabiliteten i redaktionen! Styrkan och stabiliteten ligger naturligtvis i att vi som producerar tidskriften står helt fria från företaget, som över huvud taget inte har synpunkter på innehållet mer än att det följer publicistisk sed. Läkemedelsreklam har aldrig funnits i bladets 20-åriga historia.

På återseende 2006!
Redaktören

FÖRTYDLIGANDE
Referens till texten till föregående nummers omslagsbild (Elin Fog) är Läkartidningens samlingsvolym Mannen och kvinnan bakom syndromet. Bilden har familjen Fog välvilligt ställt till förfogande.