Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies

Perampanel, ett nytt läkemedel mot refraktära fokala anfall

Steinhoff BJ, Ben-Menachem E, Ryvlin P, et al. Efficacy and safety of adjunctive perampanel for the treatment of refractory partial seizures: a pooled analysis of three phase III studies. Epilepsia 2013;54:1481-9
 
De flesta behandlingsförsök med nya läkemedel leder inte till någon påtaglig förbättring, något som dock inte ska avskräcka från behandlingsförsök.

Andelen av epilepsipopulationen med anfall trots behandling är stor. För denna grupp är förhoppningen om en bättre anfallssituation beroende av nya behandlingsmöjligheter, farmakologiska eller kirurgiska. Under detta år har det kommit ett nytt antiepileptiskt läkemedel på marknaden, perampanel som säljs under namnet Fycompa. Perampanel är en glutamatreceptorantagonist, verksam på AMPA-receptorn. I en nyligen publicerad artikel redovisas en poolad analys av tre randomiserade dubbelblinda fas- III-studier av läkemedlet hos personer med refraktär (anfall trots behandling med 1-3 antiepileptiska läkemedel) fokal epilepsi, med eller utan sekundär generalisering.

Totalt deltog 1478 personer i studien från över 40 länder och fem kontinenter. Deltagarna hade en medelålder på 34 år och hade haft sin epilepsisjukdom i genomsnitt i 21 år. Andelen män och kvinnor var lika stor. Deltagarna tilläts behandling med högst ett enzyminducerande antiepileptiskt läkemedel, och detta var i de flesta fall karbamazepin. Majoriteten, 51 % behandlades med två och 35 % med tre andra antiepileptiska läkemedel.

En baselineperiod på 6 veckor följdes av 3 veckors upptitreringsfas och därefter en underhållsfas på 13 veckor. Primära utfallsmått var dels medianförändring i alla fokala anfall mellan baseline och den samlade upptitrerings- och underhållsfasen, och dels andelen som får minst 50 % anfallsreduktion vid samma jämförelseperioder. Deltagarna randomiserades till placebo eller aktiv behandling med 2, 4, 8 eller 12 mg perampanel per dygn (intag en gång per dag).

Medianreduktionen i anfallsfrekvens var högst vid behandling med 8 mg perampanel per dygn, - 28,8 %, att jämföra med placebo som hade – 12,2 %, d.v.s. en skillnad på cirka 17 % mellan bästa dos och placebo. Andelen med minst 50 % anfallsreduktion var högst med perampanel 8 och 12 mg, 35 %, och motsvarande för placebo var 19 %. Perampanel i doserna 4-12 mg gav också en signifikant reduktion av komplexa fokala anfall och sekundärt generaliserade anfall. En minst 75 % anfallsreduktion sågs hos 17 % med doserna 8-12 mg, och motsvarande för placebo var 10 %. Total anfallsfrihet sågs hos 4 % med perampanel och hos 1 % med placebo. Effekten av perampanel var något sämre hos patienter som också behandlades med enzyminduceraren karbamazepin, jämför med de som inte hade sådan behandling.

De vanligaste rapporterade biverkningarna var yrsel somnolens och huvudvärk och dessa var de vanligaste skälen till avbrytande av behandling. Avbrytande inträffade hos 9,5 % i perampanelgruppen och hos 4,8 % i placebo-gruppen. Inga dödsfall inträffade.

KOMMENTAR
Den anfallsreducerande effekten av perampanel är jämförbar med vad som visats för flera andra nya antiepileptiska läkemedel. Varje nytt läkemedel gör att gruppen med otillfredsställande anfallssituation reduceras något, vilket gör att effekten av ytterligare nya läkemedel undersöks på en alltmer svårbehandlad grupp.

Förväntningarna på nya läkemedel är stor såväl bland patienter som bland behandlare. I verkligheten kommer de flesta behandlingsförsök inte att leda till någon påtaglig förbättring. Detta ska dock inte avskräcka från behandlingsförsök – även om gott resultat bara nås hos var 10-20:e person så kan det innebära stora positiva förändringar i dessa personers liv.

LF