Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies

Alkoholberoende i riskzonen att gå mot en prematur död

John U, Rumpf HJ, Bischof G, et al. Excess mortality of alcohol-dependent individuals after 14 years of mortality predictors based on treatment participation and severity of alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res 2013;37:156-63
 
Alkoholberoende kvinnor har en 4,6-faldigt ökad risk att dö tidigare än icke-beroende. För män är den ökade riskfaktorn 1,9.

Syftet med studien var att uppskatta dödligheten för alkoholberoende i en randomiserad allmän vuxenpopulation (18-64 år) och då se om det finns relationer mellan tidig död och svårt beroende, alkoholrelaterade problem (somatiska eller sociala), samt den egna uppskattningen av hälsotillståndet. Det är en liten studie men fokuseringen är unik i så måtto att det inte finns några liknande publicerade.

I norra Tyskland insamlades uppgifter och bakgrundsdata under åren 1996-1997 för 4 075 individer. Bland dessa hade 3,8 procent (153 personer) en livstidsprevalens av alkoholberoende. Fjorton år senare, under sista halvåret 2010 sammanställdes de data som ligger till grund för denna forskningsrapport. Av de alkoholberoende fanns forskargruppen 149 (30 kvinnor och 119 män).

I denna studie framkommer att kvinnor har en ökad för tidig död som är 4,6 gånger högre än för jämförbara (ålder och kön) individer i den allmänna populationen. För män är motsvarande ökning 1,9 gånger högre.

Författarna vill framhålla tre viktiga resultat:

  1. Den ökade tidiga dödligheten för såväl män som kvinnor, men med ett tydligt observandum att kvinnor har klart ökad risk för prematur död jämfört med alkoholberoende män.
  2. Trots medicinsk behandling på vårdavdelning (34 individer) för sitt alkoholberoende gav detta inget skydd för prematur död. De som enbart fick abstinensbehandling drabbades hårdast: 5 av de 10 som fick denna behandling gick en för tidig död tillmötes.
  3. Abstinensbehandling, alkoholberoendets svårighetsgrad, alkoholrelaterade problem och egenuppskattad hälsosituation var klara prediktorer för tidig död.

Med prematur eller för tidig död menar författarna att döden inträffade före den förväntade (life expectancy) ur ett tyskt perspektiv.

KOMMENTAR
Sedan tidigare finns kunskap om att missbruk och beroende leder till för tidig död, men liten vetenskap är publicerad om hur förhållandet är i den allmänna populationen ur ett genderperspektiv. Artikeln innehåller en utmärkt referenslista över liknande men mer specifika studier, som dock inte i sig motsäger de uppgifter som kommer fram i den här refererade rapporten.

Ett anmärkningsvärt och tänkvärt resultat i denna studie är att en professionell behandling för alkoholberoende inte leder till förlängning av livet. Här gäller det för kliniker att tänka till – något måste kunna förbättras i kontakten-behandlingen av denna tunga beroendegrupp.

Ett observandum är att tobaksrökning är vanlig i gruppen alkoholberoende och är också en källa till tidig död. Författarna tar upp problemet, men fördjupar inte diskussionen. Då utvecklingen av cancer sker långsammare är risk för denna dödsorsak inte försumbar för den alkoholberoende grupp som överlever ”alkoholdöden”.

Denna lilla tyska studie från lübeckområdet ger en fingervisning och bör självfallet leda till replikering. De allvarligaste begränsningarna i denna undersökning är naturligtvis dess litenhet, det var ”bara” 28 individer som avlidit. Den geografiska begränsningen kan också leda till tveksamheter inför en generalisering.

Men, finns det stöd i resultaten finns det också möjlighet att utforma riskbedömningar och förhoppningsvis relevanta åtgärder.

BS