Tal- och språkförmåga hos barn

Selassie GR, et al. Patterns of language and auditory dysfunction in 6-year-old children with epilepsy. Ups J Med Sci 2009;115:82-9
 
I den här studien undersöktes tal- och språkförmåga hos 20 barn med epilepsi i jämförelse med 30 kontrollbarn utan epilepsi. Barnen med partiell vänstersidig epilepsi hade en omfattande språkstörning och de fl esta med partiell epilepsi hade fonologiska svårigheter. Språkliga svårigheter var vanliga också vid generaliserad epilepsi. Barnen med epilepsi presterande avsevärt sämre än kontrollbarnen i auditiv uppfattning, i perception av vokalljud och diskrimination av konsonantljud och de hade indikationer på en outvecklad språklig lateralisering.
 
KOMMENTAR: I EN TIDIGARE STUDIE har författaren visat att det förekommer betydande språkliga svårigheter hos normalbegåvade förskolebarn med epilepsi. Här understöds det i en kontrollerad studie som visar att gruppen barn med epilepsi generellt har betydande tal- och språkliga svårigheter, att vänstersidigt EEG fokus är en riskfaktor och att den språkliga lateraliseringen är påverkad.
 
Den här studien är särskilt intressant eftersom den förutom sina fynd visar på viktig komorbiditet med epilepsi av stor betydelse för barnens utveckling. Logopedisk kompetens är viktig i det team som skall sköta barn med epilepsi.
 
MK