Margaret M Hoehn

((1934 - 2008)) ägnade sitt yrkesverksamma liv åt såväl patienter med Parkinsons sjukdom som forskning kring sjukdomen. Hon var med i publiceringen av mer än 190 forskningsarbeten kring Parkinsons sjukdom, vanligtvis med klinisk inriktning. Hennes största insats är den skattningsskala hon tillsammans med sin mentor, Melvin Yahr, utarbetade och publicerade 1967. Det var den första skattningsskalan som utvärderade parkinsonsjukdomens svårighetsgrad med inriktning på rörlighet. Efter medicinstudierna i Vancouver var hon helt inriktad på neurologi och via London, Boston och Denver slutade hon sin vetenskapliga och kliniska karriär vid Columbiauniversitetet i New York. Trots den vetenskapliga inriktningen släppte hon aldrig sitt stora kliniska intresse för såväl patient som anhörig.

 

Bäste läsare av Orion Pharma NEUROLOGI!

Det är snart en kvarts sekel sedan vi startade vår tidskrift. Med ungefär 10 års mellanrum har vi moderniserat vår formgivning, nu är det därför dags igen. Det är smärre förändringar och det är vår förhoppning att de inte är större än att du känner igen dig. Det är Eevaliisa Edfjäll som är formgivare för såväl denna senaste versionen som förra.

Med årets utgivning av OPN kommer ännu en förändring i tiden. Samtliga fyra nummer kommer som vanligt att publiceras på vår hemsida www.orionpharma. se/OPN, medan vartannat nummer dessutom kommer i pappersversion. Det är nummer 1 och 3 som utkommer i såväl pappers- som nätversion medan nummer 2 och 4 enbart som nättidskrift. Du som är prenumerant får alltid en signal via e-mail när ett nytt nummer är klart.

I narkotikasammanhang fi ck “fristaden” Christiana stor betydelse inte enbart för köpenhamnarna utan även för många missbrukare i framför allt södra Sverige. Mången ungdom gjorde sin knarkdebut här, i början var Christiania också en central för framför allt cannabisdistribution över stora delar av Danmark, Sverige och Norge. En kort historik presenteras i detta nummer. Christiana blev det alternativsamhälle som höll ut längst, nu är dessa saga all. Men ändå inte helt... stadsdelen ska inlemmas i staden Köpenhamn, men vill gärna ha “egna” villkor.

En önskan om en trevlig sommar!

Redaktören